องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาพทั่วไป
 

ที่ตั้ง
             องค์การบริหารส่วนตำบลกำปังตั้งอยู่เลขที่ 23 บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางห่างจากตัวอำเภอโนนไทยประมาณ 14 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 30 กิโลเมตร (ทางรถยนต์) โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโนนไทยและตำบลสำโรง  
  ทิศใต ติดต่อกับ ตำบลพุดซา  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลด่านจากและตำบลโคกสูง  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสำโรง  
 
เนื้อที่
             พื้นที่ตำบลตำบลกำปัง มีพื้นที่ทั้งหมด 53.007 ตารางกิโลเมตร หรือ 33,129.37 ไร่
 
ภูมิประเทศ
             สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายเก็บความชุ่มชื้นได้น้อยความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ ลักษณะเป็นดินเค็ม ในฤดูแล้งจะขาดน้ำ น้ำในลำคลองจะเค็มมากไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในบางพื้นที่