องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาพทางสังคม
 
ศาสนา
             ราษฎรทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ มีวัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง จำนวน 10 แห่ง ดังนี้
  1. วัดบ้านซาด 2. วัดบ้านกระเสียว 3. วัดบ้านจอก 4. วัดบ้านจาน
  5. วัดศรีชลสินธุ์ 6. วัดบ้านอ้อ 7. วัดบ้านนา 8. วัดบ้านกำปัง
  9. วัดบ้านใหม่นารี 10. วัดบ้านไพล    
 
สาธารณสุข
             ตำบลกำปังมีที่ทำการอนามัยตำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านใหม่นารี หมู่ที่ 9 ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของตำบลและมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่ 4 คน ได้มีการฝึกอบรมตัวแทนในหมู่บ้านของสาธารณสุข คือ อสม. ซึ่งทั้งตำบลมี อสม. จำนวน 201 คน โดยจะทำงานแทนเจ้าหน้าที่ มีการมอบหมายให้ช่วยดูแลในหมู่บ้าน และปัจจุบันงานด้านสาธารณสุขได้รับการพัฒนาไปมาก
แรงงาน
              ประชากรตำบลกำปังทั้งหมด จำนวน 9,547 คน จากจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,338ครัวเรือน ส่วนใหญ่ทุกครอบครัวจะมีแรงงานทำการเกษตร 2-3 คน ส่วนที่เหลือจะเป็นเด็กและผู้ชรา แรงงานหนุ่มสาวจะไปรับจ้างทำงานในเมือง ในภาคอุตสาหกรรมและบริการ มีการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานในฤดูแล้งี่
 
รายได้ รายจ่าย ในครัวเรือน
             รายรับส่วนใหญ่จะได้จากการเกษตร และรับจ้าง ปีใดเกิดภัยธรรมชาติ ทำให้เกษตรมีราย ได้ไม่สมดุลกับรายจ่าย ทำให้เกษตรกรต้องเป็นหนี้ ทั้งในระบบและนอกระบบ
 
สิ่งก่อสร้างถาวรวัตถุ
             วัด โรงเรียน อนามัย ร้านค้า ฉางข้าว ในเขตตำบลกำปังมีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน และทุกบ้านจะมีวัด ซึ่งเป็นสถานที่เป็นจุดศูนย์กลางรวมของทุกหมู่บ้าน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณกลางชุมชน (หมู่บ้าน) ซึ่งจะเป็นสถานที่ทุกคนจะใช้ประกอบพิธีทางศาสนา
 
สถานศึกษา
             มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ 6 แห่ง ดังนี้
                          1. โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านกระเสียว
                          2. โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง
                          3. โรงเรียนบ้านจาน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านจาน
                          4. โรงเรียนบ้านนา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านนา
                          5. โรงเรียนบ้านกำปัง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านกำปัง
                          6. โรงเรียนบ้านอ้อไพล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 14 บ้านอ้อเหนือ
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
             มีป้อมยามสายตรวจ 1 แห่ง ตั้งอยู่ ถนนสายหนองกระสัง-สำโรง บ้านจอก หมู่ที่ 3
ตำบลกำปัง มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำป้อม 3 นาย
 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
             สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 90 คน
 
สายสัมพันธ์ของคนในสังคม/ ความขัดแย้ง
             ตำบลกำปังในสังคมของคนส่วนใหญ่ จะมีความสัมพันธ์กันในระบบเครือญาติและระบบสังคมครอบครัวจะเป็นครอบครัวใหญ่ จะมีทั้งพ่อ แม่ ลูก หลาน ตา ยาย อยู่ในครอบครัวเครือญาติ ซึ่งจะสังเกตได้จากนามสกุลที่ใช้ จะมีการขยายหรือแยกครอบครัวไปตั้งบ้านเรือนอยู่ ก็ยังคงมีความสัมพันธ์กันรวมทั้งภายนอกหมู่บ้านด้วย โดยฐานใหญ่จะนับถือกันตามระบบเครือญาติ
 
แหล่งน้ำใต้ดิน
             ตำบลกำปังไม่สามารถที่จะนำน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์ได้ เพราะมีปัญหาเรื่องน้ำเค็มและกร่อย จึงไม่มีการขุดเจาะน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์
 
แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น
มีการขุดสระน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภคเท่านั้น ซึ่งสระน้ำที่ขุดจะขุด โดยโครงการ กสช. และขุดเองโดยชาวบ้าน จะมีอยู่ทุกหมู่บ้าน ซึ่งก็เพียงพอในการอุปโภคบริโภค
 
ภูมิอากาศ
             ฤดูฝน จะเริ่มมีฝนตก สามารถทำการเกษตรได้ตั้งแต่เดือนเมษายนซึ่งสามารถทำการปลูกพืชไร่ได้ จากสถิติน้ำฝน ปี 2533 – 2546 จะพบว่ามีฝนตกถึง 11 เดือน คือ เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือนพฤศจิกายน และปริมาณน้ำฝนที่ตกจะมากที่สุดอยู่ช่วงเดือนกันยายนและเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนช่วง ปี 2533 – 2546 คือ 977.01 ม.ม. และเดือน ที่มีการกระจายตัวของฝนดี แต่ช่วงเดือนมิถุนายน ถึงกลางเดือนกรกฎาคมส่วนใหญ่ฝนจะทิ้งช่วงทำให้กล้าข้าวเสียหาย ช่วงเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่มีฝนตกกระจายแต่ปริมาณน้ำฝนไม่มากนัก จะลดลงจากเดือนกันยายนเล็กน้อยเดือนธันวาคม ตามสถิติน้ำฝนแล้ว เดือนนี้ไม่มีฝนตกเลย
             ฤดูหนาว อากาศจะเริ่มหนาวต้นเดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนมีนาคมซึ่งอากาศหนาวจะมีเป็นช่วง ๆ ไม่หนาวติดต่อกัน
             ฤดูร้อน อากาศเริ่มร้อนกลางเดือนมีนาคม ถึง เดือน พฤศจิกายน และช่วงที่ร้อนจัดจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งจะเห็นได้ว่าฤดูร้อนจะมีช่วง 3 เดือน