องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระเบียบกฏหมาย
การบริหารงานบุคคล
สมาชิกสภา อบต.
 
นายสมเกียรติ   ชื่นหมื่นไวย์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-8499576
นายเสริม เขื่อนโคกสูง
นายสุรพล พูนสวัสดิ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์089-5796816
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์086-2469214

นายชั่น   โปร่งสันเทียะ
เบอร์โทรศัพท์087-9009203
นายเสกสัน เกยสันเทียะ
เบอร์โทรศัพท์ 081-9761531
นายสหัส   ใจทน
เบอร์โทรศัพท์088-3646845
นายนิเวศ โสกำปัง
เบอร์โทรศัพท์083-6352202
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
นางสาวฉลอม   โชติสันเทียะ
เบอร์โทรศัพท์081-0736637
นายบุญทิ้ง เฉียดกำปัง
เบอร์โทรศัพท์082-1252149
นายนิจ   ใจเอื้อ
เบอร์โทรศัพท์081-0728678
นางละออ   โก้สันเทียะ
เบอร์โทรศัพท์087-3785161
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
นายบุญถึง   ตาลพลกรัง
เบอร์โทรศัพท์086-2638285
-ว่าง-
นายชลอ วิเวก
เบอร์โทรศัพท์089-5849741
นายเลื่อน จริงสันเทียะ
เบอร์โทรศัพท์089-8648352
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
นายป้อ ศรีบำรุง
เบอร์โทรศัพท์080-7271789
นายชูเกียรติ   เขียดสันเทียะ
เบอร์โทรศัพท์089-2237590
นายสายชล   ชิดพุดซา
เบอร์โทรศัพท์084-4109287
นางรังสินี กำเนิดจอก
เบอร์โทรศัพท์082-1585281
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
นายพวง   บ่าพันดุง
เบอร์โทรศัพท์089-9492730
นายเสริม เขื่อนโคกสูง
เบอร์โทรศัพท์089-5796816
นายสนิท   บุญลอย
เบอร์โทรศัพท์085-7758183
นางใย ช่วงสันเทียะ
เบอร์โทรศัพท์081-9675648
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
-ว่าง-
-ว่าง-
-ว่าง-
นายสำเริง   แลสันเทียะ
เบอร์โทรศัพท์089-4464519
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
นายสมประสงค์ โก้สันเทียะ
เบอร์โทรศัพท์090-1851525
นายเมือง   ทำสันเทียะ
เบอร์โทรศัพท์081-0745196
นางมาลัย   เชิดโคกสูง
เบอร์โทรศัพท์082-8768769
นายบุญชม เชิดโคกสูง
เบอร์โทรศัพท์080-7973659
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14
 
 
 
นายนิ่ม   เพิ่มสันเทียะ
เบอร์โทรศัพท์089-2830443
นายสมเกียรติ ชื่นหมื่นไวย์
เบอร์โทรศัพท์089-8499576
 
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 15