องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระเบียบกฏหมาย
การบริหารงานบุคคล
ประวัติและความเป็นมา
 
            “ตำบลกำปัง” เป็นหนึ่งใน 10 ตำบล ของอำเภอโนนไทย ที่มีประวัติเก่าแก่มายาวนาน โดยจะเห็นได้จากหลักฐานซากก้อนอิฐก้อนหินของสิ่งก่อสร้างที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่ แต่ก่อนนั้น จะเรียกว่า “บ้านกำบัง” เพราะเคยมีค่ายทหารเป็นที่กำบังข้าศึก ซึ่งในปัจจุบันยังมีชื่อเรียกว่า เดิ่นทหาร หรือเดิ่นระหาร และทางช้างอยู่ ในสมัยต่อมาชื่อของบ้านกำบัง จึงได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ บ้านกำปัง และใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
            องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539 โดยมีนายมีชัย จงสันเทียะ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังคนปัจจุบัน ตำบลกำปังแบ่งการปกครอง ออกเป็น 15 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
 
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ซาด
กระเสียว
จอก
จาน
หนองแวง
อ้อ
นา
กำปัง
ใหม่นารี
โนนหัวนา
ตะกุด
ไพล
จานเหนือ
อ้อเหนือ
นารีพัฒนา
นายเลี้ยง โสดกำปัง
นายวิเชียร ของสันเทียะ
นายสมมาตย์ เงสันเทียะ
นายโชคบดินทร์ โต๊ะมาก
นายสุพจน์ จงจัดกลาง
นางนลินรัตน์ แก้วป้องปก
นางวีณา เฉื่อยกลาง
นายสาย น้อยศรี(กำนันตำบลกำปัง)
นายเติม ฝาสันเทียะ
นายสมศรี เหล็กลอย
นายโหน โถมสันเทียะ
นายสาม บุญลอย
นายสุชาติ โตพังเทียม
นายบุญมี ปรคนธรรพ์
นายบุญส่ง แตะกระโทก