องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระเบียบกฏหมาย
การบริหารงานบุคคล
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 


กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคุณภาพสูงบ้านกำปัง
สถานที่ตั้ง : หมู่ 8 บ้านกำปัง ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นายสาย น้อยศรี
โทร :(01) 997-3904
e-mail :
 
 

กลุ่มสตรีบ้านนาหมู่ที่ 7
สถานที่ตั้ง : อาคารเอนกประสงค์วัดบ้านนา 16 หมู่ 7 บ้านนา ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางประจวบ โอนสันเทียะ
โทร :044 232604 , 09 9462634
e-mail :

** ข้อมูลจากไทยตำบลดอทคอม