องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระเบียบกฏหมาย
การบริหารงานบุคคล
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายสุรพล พูนสวัสดิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
 นายทศพร  โคตรพันธ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
todporn5@gmail.com

นายพงษ์พัฒน์ พับโพธิ์
นางชนรรทน์สิตา  สุประพนธ์
นายธนเดช เชี่ยวจอหอ
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
 
 
 
นางสาวภัควิภา หงษ์คำมี
นายทศพร  โคตรพันธ์
นางอรวรรณ สุดใจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)

(นักบริหารการศึกษาฯ)