องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระเบียบกฏหมาย
การบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัด
 
 
   
   
   
นายพงษ์พัฒน์  พับโพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
 

นางนุชจรินทร์ พรีพรม

นางนงนุช  ทองหมื่นไวย์

นางศวีณา จริงสันเทียะ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

นางสาวอรมน เวียนสันเทียะ  (-ว่าง-) นางอรนุช  จาบสันเทียะ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)

นายเสกสัน จงสันเทียะ (-ว่าง-) (-ว่าง-)
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์
 

นางสาวชญาเนษฎ์ จาบสันเทียะ นางสาวชลธิชา เก่าค้างพลู นายบรรจง ประพรม
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป นักการภารโรง