องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
 

นางชนรรทน์สิตา  สุประพนธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)
chanutsita@kampang.go.th


นางปวัญรัตน์ พวงสันเทียะ
นางสุชีลา  ศรีกำปัง
นางสาวสายฝน กล้ำกลางดอน
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้รายได้ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 

นางสาวสำรวย ทองหมื่นไวย
นางโชติกา เทวะรัตน์
นางรตนพรรณ กลีบบัวแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุ (ลูกจ้างประจำ)
    ratanapan@kampang.go.th
     
นางสาวเมย์วิกา เวียนสันเทียะ
นางปวรวรรณ มหาวีระ  
นางสาวณัฐลภัส รื่นกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
  paworawan@kampang.go.th  

 


 
(-ว่าง-)
นางสาวพิมพลอย คือสันเทียะ

 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
คนงานทั่วไป