องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระเบียบกฏหมาย
การบริหารงานบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กองคลัง
 

 
 
นางชนรรทน์สิตา  สุประพนธ์
 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)
 

chanutsita@kampang.go.th
 
นางปวัญรัตน์ พวงสันเทียะ
-ว่าง-
นางสาวสายฝน กล้ำกลางดอน
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
 
นางสาวสำรวย ทองหมื่นไวย
นางโชติกา เทวะรัตน์
นางรตนพรรณ กลีบบัวแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุ(ลูกจ้างประจำ)

 
 ratanapan@kampang.go.th

นางสาวเมย์วิกา เวียนสันเทียะ
นางปวรวรรณ มหาวีระ  
นางสาวณัฐลภัส รื่นกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 paworawan@kampang.go.th
 
 
 
  -ว่าง-  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ