องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระเบียบกฏหมาย
การบริหารงานบุคคล
กองช่าง
 
นายสัมพันธ์ ไชยเสน
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
tanadet@kampang.go.th
 
นางสาวณัฐชญา ปานโตนด
นายสัมพันธ์ ไชยเสน
นายช่างโยธาอาวุโส
นายช่างโยธาอาวุโส
 
 
 
 
 
 
จ่าเอกวีระ ศรีกำปัง
นายวุฒิชัย จิบสันเทียะ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
 
 

 

นายเจษฎากร โก้สันเทียะ
                   (-ว่าง-)
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ (ทักษะ 5 ปี)
             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
jetsadakorn@kampang.go.th
   

    นางสาวปรางทิพย์ ไว้สันเทียะ        นายอภิสิทธิ์ จาบสันเทียะ        นายนำพล  ดุลสันเทียะ
             คนงานทั่วไป               คนงานทั่วไป              คนงานทั่วไป