วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการขุดลอกเหมืองไส้ไก่โนนขาม-บ้านตะกุด บ้านใหม่นารี หมู่ที่ ๙ บ้านตะกุด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการขุดลอกเหมืองไส้ไก่ บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา ๒๕๖๗ สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑-ป.๖ ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ทั้ง ๖ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการขุดลอกเหมืองโนนขามถึงคลองสะแก บ้านใหม่นารี หมู่ที่ ๙ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการขุดลอกเหมืองไส้ไก่เหมืองนาแถว บ้านใหม่นารี หมู่ที่ ๙ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานชั้นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านไพล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการขุดลอกเหมืองโนนหัวนาถึงกะตังค์ใหญ่ บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการขุดลอกเหมืองไส้ไก่ข้างบึงหนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง