วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ราย นายฉลวย เสียมกำปัง ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ราย นายเลิศ แรดสันเทียะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๕ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควันสวิงฟ็อกรุ่น SN -๕๐ จำนวน ๓ เครื่อง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑-ป.๖ ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ทั้ง ๖ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง