วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างเหมานำรถยนต์ส่วนกลางเข้ารับการตรวจซ่อมสภาพและบำรุงรักษาตามรอบที่กำหนด ยี่ห้อ ISUZU D-MAX หมายเลขทะเบียน นครราชสีมา งฉ ๘๘๗๒ เลขเครื่องยนต์ ๔JJ๓VC๔๖๗๓ หมายเลขตัวรถ MP๑TFS๔๐JLG๐๐๒๘๕๘ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๓-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อสารเคมีกำจัดยุงลาย น้ำยาเคมีฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและวัสดุทางการแพทย์ ตามโครงการอบรมให้ความรู้ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักปลัด งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการผ้าใบเต็นท์โค้ง ขนาด ๔x๘ เมตร จำนวน ๒ ผืน องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินยาว ๗๐ เมตรพร้อมก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา