วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2561
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
30  เม.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านตะกุด หมู่ที่ 11 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
ซื้อตามโครงการรณรงค์การเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (V3) ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ซื้อตลับผงหมึกสำหรับสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ Multifunction LASER Color All in One Fuji Xerox CM 305DF หมายเลขครุภัณฑ์ 600-60-0078 จำนวน 5 ตลับ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังภายในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถมคันคลองจอกและซ่อมแซมถนนดิน บ้านจอก หมู่ที่ 3 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง