วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ขาตั้งโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) จำนวน 1 ตัว 2. โทรทัศน์แอล อี ดี (LED) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
1  พ.ค. 2561
จ้างรถตู้ปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กหรือเยาวชนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กหรือเยาวชนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการขยายเขตชุดรับสัญญาณชนิดไร้สายทางไกลอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง ภายในเขตตำบลกำปัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 10 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
30  เม.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านตะกุด หมู่ที่ 11 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
ซื้อตามโครงการรณรงค์การเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง