วันที่
ชื่อเรื่อง
17  เม.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (V3) ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ซื้อตลับผงหมึกสำหรับสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ Multifunction LASER Color All in One Fuji Xerox CM 305DF หมายเลขครุภัณฑ์ 600-60-0078 จำนวน 5 ตลับ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังภายในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถมคันคลองจอกและซ่อมแซมถนนดิน บ้านจอก หมู่ที่ 3 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2561
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง