วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถพยาบาลฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง หมายเลขทะเบียน นม ขษ ๓๐๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะกุด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องฉายภาพแบบมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย ปรับปรุงซ่อมแซมชุดลูกข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการด้านบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในตำบล ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง