วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการรื้อพร้อมปรับเกรดถนนดิน บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการรื้อพร้อมปรับเกรดถนนหินคลุก บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
23  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี(การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร) ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี (การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร)กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง