วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินยาว ๗๐ เมตรพร้อมก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
24  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำหรับเด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปังทั้ง ๖ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลกำปัง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.กำปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก Brother TN-๒๔๖๐ จำนวน ๓ กล่อง ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุจราจร ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ (ไข้เลือดออกโดยสารเคมี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออกโดยชุมชนร่วมกับ อถล.ตำบลกำปัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง