วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ เครื่อง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตำบลกำปัง ปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 NASI Lumens จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 8 รายการ ของสำปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง