วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยปรับเกรดเกลี่ยแต่งพื้นคันทางเดิม บ้านจานเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินถมพร้อมปรับเกลี่ย ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างเปลี่ยนรางน้ำฝนใต้หลังคาและฝ้าเพดานแบบฉาบเรียบห้องยุติธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง กองช่างองคการบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๕ รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินยาว ๗๐ เมตรพร้อมก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)