วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มี.ค. 2565
จ้างจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ATK) แผนงานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
จ้างโครงการขุดเหมืองส่งน้ำ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ สำหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านกระเสียว หมู่ที่ 2 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง หมายเลขทะเบียน นครราชสีมา กน 2348 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง