วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ๑. พัดลมอุตสาหกรรม ๒๕ นิ้ว ๒. พัดลมติดผนัง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2566 ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับเด็กเล็ก, เด็กอนุบาล, และเด็ก ป.1-ป.6 ในสถานศึกษาที่ตั้งอยนู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ทั้ง 6 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง