วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๖ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก, เด็กอนุบาล, และเด็ก ป.๑-ป.๖ ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ทั้ง ๖ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงประตูหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน อบต.กำปัง จากประตูไม้เป็นประตูออลูมิเนียมกระจก (อาคารศูนย์ อปพร. รหัสสินทรัพย์ ๐๑๑-๕๒-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In On สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาค่าเช่าพื้นที่สำหรับจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินยาว ๗๐ เมตรพร้อมก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)