วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมหัวกะโหลกพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะกุด หมู่ที่ 11 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อเมนประปา บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อเมนประปา บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๔ ตู้ ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านจาน หมู่ที่ ๔ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
25  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชาจำนวน ๑ ชุด ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินยาว ๗๐ เมตรพร้อมก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก