วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่น สารส้มขุ่นแบบก้อน,คลอรีน ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
13  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง หมายเลขทะเบียน นครราชสีมา ขพ 6002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อแอลกอฮอล์เจลเพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงคันคลองโดยเครื่องจักร บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง