วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก, เด็กอนุบาล, และเด็ก ป.๑-ป.๖ ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ทั้ง ๖ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงประตูหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน อบต.กำปัง จากประตูไม้เป็นประตูออลูมิเนียมกระจก (อาคารศูนย์ อปพร. รหัสสินทรัพย์ ๐๑๑-๕๒-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In On สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาค่าเช่าพื้นที่สำหรับจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินยาว ๗๐ เมตรพร้อมก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงงานชั้นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านกระเสียว หมู่ที่ ๒ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเข้าบึงพิมาน หมู่ที่ ๘ บ้านกำปัง ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง