วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง หมายเลขทะเบียน นครราชสีมา กน 2348 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด ๓ ฟุต จำนวน ๕ ตู้ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง หมายเลขทะเบียน นครราชสีมา ขพ 6002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๖,๑๔ และ หมู่ที่ ๑๓ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมงานถมดินคันทาง บ้านจาน หมู่ที่ 4 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง