วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำลกำปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาแบ็กโฮเปิดทางน้ำเหมืองไส้ไก่บ้านนา หมู่ที่ ๗ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างเหมาทำตะแกรงเหล็กบ่อพักของท่อระบายน้ำ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) จำนวน ๑ รายการ ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ลำโพงพร้อมแอมป์แบบล้อลาก จำนวน ๑ เครื่อง ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๘ รายการ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง