วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการด้านบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในตำบล กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการด้านบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในตำบล กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการด้านแม่บ้าน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างดำเนินการจ้างตามโครงการปรับปรุงโครงหลังคาอาคารสำนักงาน อบต.กำปัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังบ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ซุ้มเฉลิมพระเกียรติเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
ซื้อเครื่องแบบ อปพร. ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างเหมารถแบ็กโฮลอกสิ่งปฏิกูลในรางระบายน้ำ บ้านจาน หมู่ที่ ๔ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม จำนวน ๘ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ราย นายศูนย์ เขื่อนสันเทียะ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง