วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 NASI Lumens จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 8 รายการ ของสำปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ๑. พัดลมอุตสาหกรรม ๒๕ นิ้ว ๒. พัดลมติดผนัง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2566 ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง