วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In On สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาค่าเช่าพื้นที่สำหรับจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินยาว ๗๐ เมตรพร้อมก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงงานชั้นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านกระเสียว หมู่ที่ ๒ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเข้าบึงพิมาน หมู่ที่ ๘ บ้านกำปัง ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำออก,ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ, บ่อพักแบบรับน้ำและแบบเปลี่ยนทิศทางน้ำ, พร้อมลอกเหมืองส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่นารี ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานทึบเลื่อน จำนวน ๘ ตู้ ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง