วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และคู่มือกรรมการฯในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีครบวาระ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอื่น ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำฉากกั้นพลาสติกและกระดานขีดคะแนน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีครบวาระ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก, เด็กอนุบาล, และเด็ก ป.๑-ป.๖ ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ทั้ง ๖ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
เหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
21  ต.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยก่อสร้างถนนแบบ ASPHALTIC CONCRETE บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยก่อสร้างแบบ ASPHALTIC CONCRETE บ้านกระเสียว หมู่ที่ 2 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง