วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในะระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างเหมานำรถยนต์ส่วนกลางเข้ารับการตรวจซ่อมสภาพและบำรุงรักษาตามรอบที่กำหนด ยี่ห้อ ISUZU D-MAX หมายเลขทะเบียน นครราชสีมา งฉ ๘๘๗๒ เลขเครื่องยนต์ ๔JJ๓VC๔๖๗๓ หมายเลขตัวรถ MP๑TFS๔๐JLG๐๐๒๘๕๘ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๓-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อสารเคมีกำจัดยุงลาย น้ำยาเคมีฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและวัสดุทางการแพทย์ ตามโครงการอบรมให้ความรู้ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักปลัด งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง