วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับเด็กเล็ก, เด็กอนุบาล, และเด็ก ป.1-ป.6 ในสถานศึกษาที่ตั้งอยนู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ทั้ง 6 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันตนเองฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และก๊าซเรือนกระจก (จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการอบรมให้ความรู้การบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนด้วยถังดักไขมัน (ป้ายประชาสัมพันธ์) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง