วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2566
จ้างเหมานำรถยนต์ส่วนกลางเข้ารับการตรวจซ่อมสภาพและบำรุงรักษาตามรอบที่กำหนด ยี่ห้อ ISUZU D-MAX หมายเลขทะเบียน นครราชสีมา งฉ ๘๘๗๒ เลขเครื่องยนต์ ๔JJ๓VC๔๖๗๓ หมายเลขตัวรถ MP๑TFS๔๐JLG๐๐๒๘๕๘ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๓-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อสารเคมีกำจัดยุงลาย น้ำยาเคมีฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและวัสดุทางการแพทย์ ตามโครงการอบรมให้ความรู้ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักปลัด งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการผ้าใบเต็นท์โค้ง ขนาด ๔x๘ เมตร จำนวน ๒ ผืน องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินยาว ๗๐ เมตรพร้อมก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
27  เม.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถพยาบาลฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง หมายเลขทะเบียน นม ขษ ๓๐๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะกุด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง