วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางเข้ารับการตรวจซ่อมและบำรุงรักษา ยี่ห้อ ISUZU D-MAX หมายเลขทะเบียนรถนครราชสีมา กน 2348 เลขเครื่องยนต์ 4JK1MD1449 หมายเลขตัวรถ MP1TFR86H6T123871 เลขครุภัณฑ์ 001-49-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ที่ 7 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านจาน หมู่ที่ 4 หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,350 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการโรยหินคลุกพร้อมปรับเกรด บ้านกำปัง หมู่ที่ 8 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง