วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
เหมาซ่อมบำรุงเครื่องติดตามสัญญาณชีพ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
17  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างงานชั้นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านจอก หมู่ที่ 3 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ เครื่อง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตำบลกำปัง ปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง