วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันตนเองฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และก๊าซเรือนกระจก (จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการอบรมให้ความรู้การบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนด้วยถังดักไขมัน (ป้ายประชาสัมพันธ์) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๒ รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างชั้นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านซาด หมู่ที่ 1 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างโครงการชั้นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านซาด หมู่ที่ 1 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านกำปัง หมู่ที่ 8 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง