วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่น สารส้มขุ่นแบบก้อน,คลอรีน ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
13  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง หมายเลขทะเบียน นครราชสีมา ขพ 6002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง