วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก, เด็กอนุบาล, และเด็กเล็ก ป.1-ป.6 ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ทั้ง 6 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการโรยหินคลุกพร้อมปรับเกรด บ้านกำปัง หมู่ที่ 8 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารการจัดการขยะในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาสนามกลางแจ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางเข้ารับการตรวจซ่อมและบำรุงรักษา ยี่ห้อ ISUZU D-MAX หมายเลขทะเบียนรถนครราชสีมา กน 2348 เลขเครื่องยนต์ 4JK1MD1449 หมายเลขตัวรถ MP1TFR86H6T123871 เลขครุภัณฑ์ 001-49-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง