วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อแอลกอฮอล์เจลเพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงคันคลองโดยเครื่องจักร บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ทั้ง 6 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายตาม โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการน้ำเสียครัวเรือน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อตามโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด -19 (Antigen test kit หรือ ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกำปัง หมู่ที่ 8 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง