วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินคันทาง บ้านไพล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยปรับเกรดพร้อมบดทับแน่น บ้านกำปัง หมู่ที่ 8 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านกระเสียวถึงบ้านซาด บ้านกระเสียว หมู่ที่ ๒ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
2  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการด้านแม่บ้าน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการด้านบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในตำบล กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการด้านบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในตำบล กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง