วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยก่อสร้างถนนแบบ ASPHALTIC CONCRETE บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยก่อสร้างแบบ ASPHALTIC CONCRETE บ้านกระเสียว หมู่ที่ 2 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการด้านแม่บ้าน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างประเมินผลการดำเนินงานและความพึงพอใจของประชาชน ขององค์การส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการด้านแม่บ้าน ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกำปัง หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 177 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 912 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระเสียว หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซาด หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 274 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,096 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการโรยหินคลุกพร้อมปรับเกรด บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 10 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง