วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย ขององค์การบริหารนส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ระดับประถมศึกษา โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล, และเด็ก ป.๑-ป.๖ ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ทั้ง ๖ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก, เด็กอนุบาล, และเด็ก ป.๑-ป.๖ ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง จำนวน ๖ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถมดินคันเหมืองส่งน้ำ บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถมดินคันอ่างท่าหลังลาด บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง