วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็กPM ๒.๕(โครงการรณรงค์ห้ามเผาในที่โล่งเพื่อลดการเกิดฝุ่นละออง)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุเกษตร ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หรืออุปกรณ์การแพทย์ สำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙))องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๗-๕๙-๐๐๐๖ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๙-๐๐๐๖ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
ซื้อตามโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อ (การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการด้านแม่บ้าน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการด้านแม่บ้าน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง