วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ จำนวน 17 รายการ ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างถนนแบบ ASPHALTIC CONCRETE บ้านจาน หมู่ที่ 4 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ถนนสายบ้านจาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 255.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,275.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย 2 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างถนนแบบ ASPHALTIC NONCRETE บ้านจอก หมู่ที่ 3 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ถนนสายบ้านจอก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 255.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,275.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย 2 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จัังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเรืออลูมิเนียมทรงเรือท้องแบน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๕๕-๐๐๐๑ จำนวน ๑ ลำ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล กำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-59-0014 จำนวน 1 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านตะกุด หมู่ที่ 11 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 1 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง