วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถมดินคันทาง บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถมดินคันทาง บ้านจาน หมู่ที่ 4 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถมดินคันทาง บ้านนา หมู่ที่ 7 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างโครงการโรยหินคลุกพร้อมปรับเกรด บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอ่างท่าหลังลาด บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 543 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,172 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวลำเชิงไกร สายบ้านอ้อ หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 854 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวบึงขี้นาค กว้าง 4 เมตร ยาว 2,420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,680 ตารางเมตร พร้อมปลูกต้นไม้ จำนวน 250 ต้น และไฟแสงสว่างพร้อมเสาไฟฟ้าและโคมไฟรอบบึง จำนวน 70 ชุด พร้อมป้าย 2 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างเหมาตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง