วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการโรยหินคลุกพร้อมปรับเกรด บ้านกำปัง หมู่ที่ 8 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารการจัดการขยะในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาสนามกลางแจ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางเข้ารับการตรวจซ่อมและบำรุงรักษา ยี่ห้อ ISUZU D-MAX หมายเลขทะเบียนรถนครราชสีมา กน 2348 เลขเครื่องยนต์ 4JK1MD1449 หมายเลขตัวรถ MP1TFR86H6T123871 เลขครุภัณฑ์ 001-49-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ที่ 7 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง