วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
วัสดุตามโครงการลดอุบัติเหตุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
29  มี.ค. 2565
ซื้อถุงยังชีพตามโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการตำบลกำปัง ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างดำเนินการนำรถพยาบาลฉุกเฉินเข้ารับการตรวจซ่อมสภาพและบำรุงรักษา จำนวน 1 คัน ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๒ รายการ กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
จ้างจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ATK) แผนงานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง