วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 2 ตัว ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๔ รายการ ของงานกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
จ้างทำสายคล้องคอพร้อมบัตรประจำตัวพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
ซื้อสารส้ม จำนวน 1 รายการของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง