วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุดับเพลิง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลกำปัง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการรื้อพร้อมปรับเกรดถนนหินคลุก บ้านไพล หมู่ที่ 12 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการรื้อพร้อมปรับเกรดถนนดิน บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการรื้อพร้อมปรับเกรดถนนหินคลุก บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
23  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี(การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง