วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2565
จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร) ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี (การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร)กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านใหม่นารี หมู่ที่ 9 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็ก, เด็กอนุบาล, และเด็ก ป.๑-ป.๖ ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ทั้ง ๖ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างโครงการปรับเกรดถนนหินคลุก บ้านใหม่พัฒนา หมู่่ที่ 16 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านจาน หมู่ที่ 4 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ได้รับผลจากพายุ โนรู องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง