วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๔ ตู้ ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านจาน หมู่ที่ ๔ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
25  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชาจำนวน ๑ ชุด ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินยาว ๗๐ เมตรพร้อมก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
24  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำหรับเด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปังทั้ง ๖ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลกำปัง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.กำปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก Brother TN-๒๔๖๐ จำนวน ๓ กล่อง ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง