วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2567
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างงานชั้นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านไพล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดสถานที่จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินคันทางโนนผีน้อย บ้านจอก หมู่ที่ ๓ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินคันทาง บ้านไพล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยปรับเกรดพร้อมบดทับแน่น บ้านกำปัง หมู่ที่ 8 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านกระเสียวถึงบ้านซาด บ้านกระเสียว หมู่ที่ ๒ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
2  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง