วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถพยาบาลฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง หมายเลขทะเบียน นครราชสีมา ขษ ๓๐๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๓ รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2565 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์ารบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อถุงยังชีพตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลกำปัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอาากาศ จำนวน ๘ เครื่อง ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ 7 ตำบลกำปัง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,660 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,960 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)