วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกำปัง หมู่ที่ 8 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการด้านบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในตำบล กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โดยจัดหาชุดตรวจการติดเชื้อโควิด -19 (Antigen test kit หรือ ATK) จำนวน 500 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง หมายเลขทะเบียน นครราชสีมา ผษ 7019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถพยาบาลฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง หมายเลขทะเบียน นครราชสีมา ขษ ๓๐๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง