วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมงานถมดินคันทางอ่างกะตังค์ใหญ่ บ้านไพล หมู่ที่ 12 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ (การลดการเผาทุ่งนาหรือตอซัง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมงานถมดินคันทาง บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
จ้างโครงการปรับพื้นที่โดยเครื่องจักร บ้านนา หมู่ที่ 7 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถมดินทางข้ามห้วยลำเชิงไกร บ้านตะกุด หมู่ที่ 11 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานรายวันด้านบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในตำบล ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานรายวันปฏิบัติงานด้านบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกณ์ภายในตำบล กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง