วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เหล็ก แบบ ๔ ลิ้นชัก ของกองคลัง(งานแผนที่ภาษี) องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ ของกองคลัง (งานแผนที่ภาษี) องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัด จำนวน 6 รายการ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง) ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน ของสำนักงานปลัด งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องติดตามสัญญาณชีพ ของสำนักงานปลัด งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ลำโพงอเนกประสงค์ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง