วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ทั้ง 6 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายตาม โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการน้ำเสียครัวเรือน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อตามโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด -19 (Antigen test kit หรือ ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกำปัง หมู่ที่ 8 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการด้านบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในตำบล กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โดยจัดหาชุดตรวจการติดเชื้อโควิด -19 (Antigen test kit หรือ ATK) จำนวน 500 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง