วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ก.ย. 2563
ซื้อท่อผ้าใบส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก, เด็กอนุบาล, และเด็ก ป.1-ป.6 ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ทั้ง 6 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ จำนวน 3 รายการ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน งพค ๗๗๕ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน งพค ๗๗๕ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง