วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง หมายเลขทะเบียน นครราชสีมา ผษ 7019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถพยาบาลฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง หมายเลขทะเบียน นครราชสีมา ขษ ๓๐๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๓ รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2565 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์ารบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อถุงยังชีพตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลกำปัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอาากาศ จำนวน ๘ เครื่อง ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง