วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง หมายเลขทะเบียน นครราชสีมา ขพ 6002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๖,๑๔ และ หมู่ที่ ๑๓ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมงานถมดินคันทาง บ้านจาน หมู่ที่ 4 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมงานถมดินคันทางอ่างกะตังค์ใหญ่ บ้านไพล หมู่ที่ 12 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ (การลดการเผาทุ่งนาหรือตอซัง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมงานถมดินคันทาง บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
จ้างโครงการปรับพื้นที่โดยเครื่องจักร บ้านนา หมู่ที่ 7 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง