วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2564
จ้างประเมินผลการดำเนินงานและความพึงพอใจของประชาชน ขององค์การส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการด้านแม่บ้าน ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกำปัง หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 177 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 912 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระเสียว หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซาด หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 274 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,096 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการโรยหินคลุกพร้อมปรับเกรด บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 10 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ จำนวน 17 รายการ ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง