วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.พ. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถมดินทางข้ามห้วยลำเชิงไกร บ้านตะกุด หมู่ที่ 11 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานรายวันด้านบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในตำบล ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานรายวันปฏิบัติงานด้านบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกณ์ภายในตำบล กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมูลฝอยเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าบึงขี้นาก บ้านจาน หมู่ที่ 4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
จ้างเหมานำรถพยาบาลฉุกเฉินเข้ารับการตรวจซ่อมสภาพและบำรุงรักษา หมายเลขทะเบียน ขษ 3051 เลขครุภัณฑ์ 001-61-0003 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง