วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 2348 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน สวิงฟ็อกซ์ รุ่นSN-50 จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปังอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยก่อสร้างถนนแบบ ASPHALTIC CONCRETE บ้านกระเสียว หมู่ที่ 2 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการส่งเสริมการปลูก การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากต้นไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปังอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง