วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซาด หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 274 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,096 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการโรยหินคลุกพร้อมปรับเกรด บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 10 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ จำนวน 17 รายการ ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างถนนแบบ ASPHALTIC CONCRETE บ้านจาน หมู่ที่ 4 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ถนนสายบ้านจาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 255.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,275.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย 2 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างถนนแบบ ASPHALTIC NONCRETE บ้านจอก หมู่ที่ 3 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ถนนสายบ้านจอก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 255.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,275.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย 2 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จัังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเรืออลูมิเนียมทรงเรือท้องแบน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๕๕-๐๐๐๑ จำนวน ๑ ลำ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล กำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-59-0014 จำนวน 1 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง