วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านตะกุด หมู่ที่ 11 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 1 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านนา ม. ๗ และสามแยกป้อมพักสายตรวจบ้านจอก ม.๓ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อสารเคมีกำจัดยุงลาย ตามโครงการรณรงค์การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักปลัด งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจาน หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 403 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะกุด หมู่ที่ 11 จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 160 เมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 23 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 769 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง