วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 21 รายการ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตามหลัก ๓R สู่สิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่) อบต.กำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กำปัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 13 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 15 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกกักกัน ไว้สังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง