วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน มีนาคม 2564 สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถมดินคันทาง บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 10 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถมดินคันห้วยลำเชิงไกร บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประเดือน กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราขสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครรราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน มกราคม 2564 สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการด้านแม่บ้าน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง