วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะกุด หมู่ที่ 11 จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 160 เมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 23 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 769 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 21 รายการ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตามหลัก ๓R สู่สิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่) อบต.กำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กำปัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 13 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง