วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายรณรงค์โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อตามโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติต่อ (การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๘ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง