วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องเขียนตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างเหมายานพาหนะ ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านจาน หมู่ที่ 4 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง